Algemene

Non
Stop
Social

voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SCOOPERZ B.V. 2022

O.b.v. de Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

1. Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in na te melden betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden (Scooperz B.V.).
Wederpartij: klant of relatie van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf dan wel als natuurlijk persoon.
Webshop: Website die Gebruiker zal opzetten en beheren ten behoeve van Wederpartij voor aankoop van producten, diensten, informatie of andere materialen van Wederpartij.
Opdracht: offertes, voorstellen en samenwerkingen
Fabrikant: bedrijf dat met behulp van een fabriek producten produceert.
Derden: een niet bij deze Overeenkomst betrokken natuurlijke persoon of klant handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die niet als contractspartij bij een overeenkomst is betrokken, is ten opzichte van de betreffende contractspartijen een derde.
Persoonsgegeven(s): Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Wederpartij en de Gebruiker (hierna: Gebruiker) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Wederpartij en Gebruiker.

2.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Gebruiker verstrekte waarop Gebruiker de offerte baseert.

2.3 Opdrachten worden schriftelijk door de Wederpartij bevestigd. Wanneer de Wederpartij dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Gebruiker begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door Gebruiker zijn bevestigd.

3. Gegevensverwerking

3.1 Wederpartij stemt ermee in dat Gebruiker gegevens van klanten van de Webshop zal verwerken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3.2 In het geval van een datalek zal Gebruiker Wederpartij op de hoogte stellen. Gebruiker streeft naar een termijn van 48 uur nadat de datalek is ontdekt, of zo snel mogelijk nadat Gebruiker daarover is geïnformeerd.

3.3 De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is de verantwoordelijkheid van Wederpartij.

3.4 Het (bij)houden van een register van Datalekken is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij.

4. De uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Wederpartij naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Wederpartij bruikbaar resultaat, zoals van redelijk en professioneel handelen van Gebruiker kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Gebruiker de Wederpartij op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 De Wederpartij doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Gebruiker mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Gebruiker aangeeft of waarvan de Wederpartij begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

4.3 Een door Gebruiker opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Gebruiker: het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij.

4.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

4.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

4.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Gebruiker meegedeeld, bij gebreke waarvan de Wederpartij wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

5. Inschakelen van derden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de Wederpartij verstrekt. Op verzoek van de Wederpartij kan Gebruiker, voor rekening en risico van de Wederpartij, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

5.2 Wanneer Gebruiker op verzoek van de Wederpartij een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Gebruiker namens de Wederpartij offertes aanvragen.

5.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Gebruiker volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Wederpartij, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Wederpartij.

5.4 Wanneer Gebruiker, al dan niet in naam van de Wederpartij, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Wederpartij op verzoek van Gebruiker de in artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

5.5 De Wederpartij schakelt niet zonder overleg met Gebruiker derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Gebruiker. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere Gebruikers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

5.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de Wederpartij ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Gebruiker zijn geïntroduceerd. De Wederpartij dient deze partijen zelf aan te spreken. Gebruiker kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

6. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Gebruiker. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Gebruiker daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Wederpartij worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd.

6.3 Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker het resultaat zonder vermelding van de naam van Gebruiker openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Gebruiker tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, film, en (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Gebruiker, ongeacht of deze aan de Wederpartij of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

6.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Wederpartij noch Gebruiker jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

6.5 Op alle producten, diensten en overige materialen van de Webshop rust een eigendomsvoorbehoud, totdat Wederpartij al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

6.6 Ingeval van levering van zaken aan de opdrachtgever op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende zaken – indien en zodra deze zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in lid 5 hiervoor vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in lid 5 hiervoor naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is.

7. Overdracht

7.1 Tenzij Partijen in overleg anders overeenkomen, blijven de rechten van de producten, diensten, informatie of andere materialen die de klant via de Webshop aankoopt of verkrijgt, bij Wederpartij.

7.2 Alle voor de Webshop noodzakelijke accounts voor aankoop van de producten, diensten, informatie of andere materialen die de klant via de Webshop aankoopt of verkrijgt, behoren tot eigendom van Wederpartij, tenzij Partijen in onderling overleg anders overeenkomen.

8. Gebruik van het resultaat

8.1 Wanneer de Wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Gebruiker, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

8.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

8.3 Wederpartij heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Gebruiker kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

8.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat heeft Gebruiker recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

8.5 Het is de Wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de Wederpartij verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

vanaf het moment dat de Wederpartij zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden;
ingeval van faillissement van de Wederpartij, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 7 van de deze Algemene Voorwaarden aan de Wederpartij zijn overgedragen.

8.6 Gebruiker heeft met inachtneming van de belangen van de Wederpartij, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

9. Betaling, verrekening en opschorting

9.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

9.2 Alle aan de Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat alle bedragen die de Wederpartij aan Gebruiker op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Gebruiker zijn voldaan.

9.3 Wanneer de Wederpartij in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Wederpartij wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

9.4 Gebruiker draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Wederpartij, mag Gebruiker overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

9.5 Gebruiker mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de Wederpartij na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Gebruiker door een mededeling of gedraging van de Wederpartij moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

9.6 Betalingen voor producten, diensten, informatie of andere materialen die de klant via de Webshop aankoopt of verkrijgt, gaat via Gebruiker.

9.7 In afzonderlijke situaties kan Gebruiker de producten, diensten en andere materialen die aangeboden worden via de Webshop voorfinancieren voor Wederpartij waarbij de inkomsten eerst worden verrekend met de door gebruiker gedane voorfinanciering.

9.8 Betaling door de klant via de Webshop van Gebruiker geschiedt rechtstreeks via iDeal.

10. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

10.1 Wanneer de Wederpartij de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Gebruiker, of wanneer Gebruiker de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Wederpartij, dan is de Wederpartij, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Wederpartij op grond waarvan van Gebruiker redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

10.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Gebruiker op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de Wederpartij bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

10.3 Zowel Gebruiker als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

10.4 Wanneer de werkzaamheden van Gebruiker bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de Wederpartij de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Gebruiker blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren

11. Garanties en vrijwaringen

11.1 Gebruiker garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Gebruiker garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

11.2 Wanneer de Wederpartij de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Wederpartij Gebruiker of door Gebruiker bij de opdracht ingeschakelde derden

voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Gebruiker jegens Wederpartij voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

11.3 De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Wederpartij verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

11.4 De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken met betrekking tot het betaling en levering van producten, diensten en overige materialen van de Webshop.

11.5 Gebruiker garandeert niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die de klant via de Webshop aankoopt of verkrijgt, zal voldoen aan de verwachtingen van de Wederpartij, of dat fouten in de Webshop zullen worden verholpen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Gebruiker dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

12.2 Gebruiker en haar leveranciers is, voor zover dat wettelijk is toegestaan, niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, voor gevolgschade of voor schadevergoeding bij wijze van boete, met inbegrip van winstderving, verlies van goodwill, gebruik of gegevens of andere immateriële schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van of de onmogelijkheid tot het gebruik van de diensten van Gebruiker (zelfs indien deze voortkomt uit nalatigheid).

12.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het honorarium van Gebruiker voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Gebruiker uitkeert. Het bedrag waarvoor Gebruiker in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Wederpartij zijn verzekerd.

12.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

12.5 Wederpartij is als enige aansprakelijk voor alle fouten, storingen en onregelmatigheden aangaande het betalingsverkeer en levering van producten, diensten, informatie of andere materialen die de klant via de Webshop aankoopt of verkrijgt,

13. Overmacht

13.1 Gebruiker is niet aansprakelijk in het geval van overmacht. Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van Partijen liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan Gebruiker in redelijkheid niet kunnen worden gehouden hun verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, Financiële instellingen, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de Overeenkomst door Partijen (inclusief gelieerde ondernemingen) ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan Gebruiker, Gebruiker gelieerde ondernemingen, het Bedrijf, Intermediairs en/of Financiële Instellingen toebehoren en/of waarvan Gebruiker, haar gelieerde ondernemingen, het Bedrijf, Intermediairs en/of Financiële Instellingen afhankelijk is (zijn), alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan Gebruiker of door haar ingeschakelde derden.

Artikel 14. Reclamaties

14.1 Reclamaties terzake de kwaliteit van de geleverde zaken worden door gebruiker enkel dan in behandeling genomen indien zij binnen 10 dagen nadat zij aan wederpartij zijn gebleken of redelijkerwijs (dat wil zeggen bij normale controle) hadden kunnen blijken, schriftelijk, onder deugdelijke, gedetailleerde opgave van aard en omvang van de klacht aan gebruiker kenbaar zijn gemaakt, zulks op straffe van verval van recht.

Tardieve reclamatie betekent dat de door gebruiker verrichte prestatie als aanvaard en goedgekeurd heeft te gelden. Wederpartij is gehouden het geleverde direct bij aflevering te (doen) onderzoeken op gebreken c.q. tekorten.

Wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een en ander te inspecteren, teneinde na te kunnen gaan of de reclamatie al dan niet gegrond is.

Indien een reclamatie gerechtvaardigd blijkt, is gebruiker uitsluitend gehouden tot (uit)levering van een andere, wel deugdelijke zaak, aanvullende levering c.q. wel juiste en correcte nakoming van de overeengekomen prestatie, een en ander zonder dat dit wederpartij daarenboven aanspraak geeft op enigerlei schadevergoeding.

14.2 Het indienen van een reclamatie ontslaat wederpartij niet van diens betalingsverplichtingen jegens gebruiker, noch geeft zulks wederpartij het recht diens betalingsverplichtingen vooralsnog op te schorten, laat staan de overeenkomst te ontbinden.

15. (Belasting)verplichtingen Wederpartij

15.1 Wederpartij is als enige verantwoordelijk voor de goederen of diensten die je via de webshop van Gebruiker verkoopt (met inbegrip van de beschrijving, prijs, kosten en belastingen die je rekent, gebreken, wettelijk vereiste vermeldingen, naleving van regelgeving, aanbiedingen of promotionele content) en voor het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving.

15.2 Wederpartij is als enige verantwoordelijk voor het vaststellen, innen, afhouden, melden en overmaken van toepasselijke belastingen, heffingen, toeslagen en extra kosten die voortkomen uit of als gevolg van verkopen via de webshop van Gebruiker. Elke verkoopovereenkomst die de Wederpartij via de de webshop van Gebruiker sluit, is een overeenkomst tussen Wederpartij en de klant.

15.3 Gebruiker draagt geen verantwoordelijkheid voor de belastingverplichtingen van de Wederpartij in verband met het gebruik van de webshop van Gebruiker.

16. Overige bepalingen

16.1 Wanneer de Wederpartij eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de Gebruiker wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de Gebruiker, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

16.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan enig recht uit een met Gebruiker gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Gebruiker.

16.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Gebruiker of de Wederpartij schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

16.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

16.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

17. Toepasselijk recht

17.1 De overeenkomst tussen de Gebruiker en Wederpartij wordt beheerst door het Nederlandse recht.

17.2 Partijen zullen in alle gevallen trachten om elk geschil in der minne te beslechten. In het geval Partijen er onderling niet uitkomen, is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de uitvoering van deze overeenkomst.

Laatst gewijzigd op 22 juli 2022